Az Ajkai Római Katolikus Egyházközség

és templomának rövid története

 

a Jézus Szíve Templom képekben

 

 

Ajkának már a középkorban Szent Remig tiszteletére szentelt temploma volt. Az első név szerint ismert pap Tamás, akit 1228-as forrás említ. A korszak legismertebb személyisége Ajkay Alinka. Domonkos rendi zárdatársa és barátnője volt 1254-től Szent Margitnak a Nyulak-szigetén. A török időkben a település és temploma szinte teljesen elpusztult. A néhány megmaradt család a reformáció hatására elhagyta a Katolikus Egyházat. Egészen a XIX. század végéig evangélikus többség jellemezte a községet. Ekkor az iparosítás gyökeres fordulatot hozott a lakosság összetételében. A szénbányászat és az üveggyár szakembereket igényelt, akik főleg Ausztriából és Csehországból betelepült római katolikusok voltak. Ajka ebben a korszakban Berénd filiája.

 

Ajkai katolikus iskolások

 

Feltehetőleg 1933-ban készült kép, Katona Lajos plébános és Keszey János tanító

 

Ajkai katolikus iskolások

 

1936-ban készült kép,  Dalányi József tanító

 

 

1900-ban épült fel Ajka katolikus iskolája. Az idősebbek még emlékezhetnek az épületre, mely 1948-ig volt katolikus iskola, 1953-tól a gimnázium első épülete lett,  majd 1979-ig postaként szolgált, ezután lebontották. Az első tanító Rónay Károly volt. Néhány tanító az ismertebbek közül: Keszey János, Csóka Ferenc, Dalányi József.  A századfordulón egyébként evangélikus, református és izraelita iskola is működött a községben. 1928-ban kaptak papot az ajkai hívek Kakas Aladár személyében, aki nagy lendülettel templomépítésbe kezdett. A legjelentősebb helyi támogató a nagybirtokos Nirnsee család volt. Ők biztosították az építési telket is. Az adományozók között megtalálhatjuk Klebersberg Kunó vallási és közoktatási minisztert, Kránitz Kálmán és Rott Nándor püspököket. Az ajkai hívek is összefogtak a saját templom érdekében. Néhány támogató neve ma is olvasható az ólombetétes ablakokon. A terveket Fernesz László készítette, az építő a sárvári Zsolnai Mihály volt. 1933. augusztus 24-én indult meg az építkezés, és 1934. október 14-én benedikálták a 30 x 13 méteres neobarokk stílusú templomot Jézus Szíve tiszteletére.

 

Ajka katolikus temploma       A templomépítő Kakas Aladár

 

 Jézus Szíve római katolikus templom, Ajka              Kakas Aladár  plébános, jobbra Zavaczky Irén tanító

 

 

A munka ezzel nem fejeződött be. A belső kialakítás következett, és rövid időn belül, 1937-ben, a plébánia épülte is állt. A Szlezák Ráfael által öntött négy harangot 1938. április 3-án áldotta meg dr. Rott Nándor megyéspüspök, melyből kettőt a II. világháború alatt elvittek, és hadi célokra használtak fel. A különlegességnek számító oltárképet 1941-ben festette  Jakab Károly. A kép Jézus körében megörökítette az akkori jellegzetes ajkaiakat: bányászokat, üvegfúvókat, földműveseket, tisztviselőket, - a helyi emlékezet szerint - Kakas Aladár plébános édesanyját is. Nem maradhat említés nélkül, hogy ebben az időszakban Fekete István író volt az egyházközség világi elnöke. A főoltár 1942-ben készült el, de ekkor már Némon János a plébános. 

 

 

A régi Ajka látképe

 

A katolikus templom a Templom-domb felől, jobbra a községháza

A templom és a községháza között az iskola tetőszerkezete látszik

 

 

A II. világháború utáni években az egyház nehéz körülmények közé került: Államosították az iskolákat, ellehetetlenítették a hitoktatást, megfélemlítették a híveket.  Nemcsak az iskolákból, de a munkahelyekről is kitiltották a feszületet, betiltották az addig megszokott, munkakezdés előtti közös imát.  A korszak hivatalosan eltitkolt, de a hívek között őrzött jellemző története Blaha Ferencé - az egyházközség akkori világi elnöke és hutamester -, akinek halála összeforrt az üveggyári kereszt eltávolításával. Ezekben az években két szovjet katona síremléke volt közvetlenül a templom előtt. Az új szemléletet jelzi, hogy kétszer is kirabolták, megrongálták a templomot.  Az egyházüldözés másik ismert és sokak által szeretett áldozata Szekeres Mária hitoktató, aki 1957-től 1965-ig tanította az ajkai fiatalokat. Máig tisztázatlan körülmények között 1977-ben vesztette életét - a hivatalos változat szerint - a Balatonban. Tanítványai sosem felejtik el páratlan egyéniségét.

  

Szekeres Mária a Jézus Szíve templom előtt

 

Szekeres Mária hitoktató ajkai tanítványaival

 

 

A II. Vatikáni Zsinat változást hozott az egyház életében. Longauer Imre, - aki 1965-től volt ajkai plébános - tataroztatta a templomot, márvánnyal boríttatta be az oszlopokat, villamosíttatta a harangokat. Tóth László nevéhez fűződik - aki 1973-tól Ajka plébánosa, később segédpüspök volt - az új liturgikus tér, a hangerősítő, az elektromos fűtés kialakítása. Ther József  1976-tól volt ajkai plébános. Ő átépíttette a templomtetőt, újrafestette a templom belsejét - ezzel sajnos a szekkók is eltűntek -, 1981-ben felállíttatta a X. Pius tiszteletére szentelt szembemiséző márványoltárt és ambót. 1986-ra  az Aquincum orgonaépítő üzem elkészítette az új orgonát.  A rendszerváltozás szabadabb légkört teremtett Ajkán is. Megerősödött az egyházközség, a hitoktatás. Bakos Frigyes 1990-óta Ajka plébánosa. 1992-ben felújította, kibővítette a plébánia épületét, 2002-ben kifestette a templombelsőt, előtte modernizáltatta a teljes elektromos rendszert. 

 

Az oltárkép nagyítvaJézus Szíve templom

 

A templom főoltára, valamint a Szent József és Szűz Mária  mellékoltárok

 

 

Mivel a beázás veszélye fenyegetett, 2007-ben korszerű tetőszerkezet váltotta a palatetőt, egyúttal a falak vonórudazattal lettek stabilizálva. 2008-ban a kor igényeinek megfelelő vizesblokk készült a templom mellett, bányászok adományaiból elektronikus harangjáték került a toronyba. A felszentelés 75. évfordulójára, 2009-ben, megújult a toronysisak, a templom külső vakolata. A közel tíz évig tartó felújítás állami, önkormányzati támogatással, az érsekség és a hívek adományaiból valósulhatott meg. A benedikálást dr. Márfi Gyula veszprémi érsek végezte el a jubileum alkalmából.

 

Ajka, 2009.10.18. 

 

Márfi Gyula érsek kivonul a felújított templomból. Előtte Vasáros József és Bakos Frigyes

 

 

A plébánia kőből épült, a nyílászárók is elavultak, ezért 2011-ben hőszigeteléssel egybekötött felújítás kezdődött. Próbaadásokat követően húsvétkor megkezdte működését a Mária Rádió ajkai stúdiója és adótornya.  A 2012-es év kiemelkedő eseménye - bár nem szorosan a Jézus Szíve Egyházközséghez kötődik -, hogy újra van katolikus iskolája Ajkának. Az érsekség megvásárolta az önkormányzattól a tósokberéndi iskola épületeit, és 2012. szeptember 1-jén évnyitót tarthattunk a Szent István Katolikus Iskolában.

 

 

Első évnyitó a Szent István Katolikus Iskolában (Márfi Gyula, Ékes József, Bakos Frigyes,  Mail József)

 

 

 Plébánosok:

 

1928.  Kakas Aladár

1933.  Katona Lajos (helyettesítő 4 hónapig, Kakas Aladár betegsége miatt)

1942.  Némon János

1952.  Csikbánfalvi Alfonz

1956.  Kovács Tibor (káplán, átmenetileg vezette a plébániát)

1957.  Dr. Börzsey János

1965.  Longauer Imre

1973.  Tóth László

1976.  Ther József

1986.  Dr. Dóczy László Zsigmond

1989.  Vasáros József

1990.  Bakos Frigyes

 

Külön köszönet Bakos Frigyes Esperes Úrnak, hogy a Historia Parochiae Ajkaensis forrásul szolgálhatott.

 

Dsida Jenő: Templomablak

 

Kik csak az uccán

járnak-kelnek

szépséget rajta

nem igen lelnek,

kiváncsi szemmel

rá nem tapadnak:

csak egy karika,

szürke karika,

ólomkarika,

vén templomablak.

 

Rácsa rozsdás,

kerete málló,

emitt moh lepi,

amott pókháló, -

sütheti napfény,

sötét örökre,

mint világtalan,

bús világtalan,

agg világtalan

húnyt szeme-gödre.

 

De ki belép

a tág, iromba,

boltozatos,

hűvös templomba

s belülről pillant

ablakára,

megdöbbenten áll,

megkövülten áll,

elbűvölten áll: -

Nézz a csodára! -

 

Színek zengése!

Fények zúgása!

Mártir mosolya!

Szűz vallomása!

Kék, ami békül,

piros, mi lázad!

Magasba ragad,

a mennybe ragad

lángtünemény

és tűzkáprázat!

 

Ó, titkok titka:

a földön ittlent

belülről nézzen

mindenki mindent,

szemet és szívet

és harcot és békét! -

Áldja meg az Úr,

áldja meg az Úr

a belülről látók

fényességét!

 

 

Ajánlott linkek:

 

Veszprémi Érsekség

Magyar Katolikus Egyház

Mária Rádió

Mária Rádió Ajka

Katolikus Rádió

Szent István Társulat

Új Ember

Magyar Kurír

 

 

Hartinger Ottó